3. SWOT-analyse3.1 Globale confrontatiematrix

Sterkten en zwakten zijn eigen aan de werking van het ziekenhuisteam, kansen en bedreigingen komen vooral uit de omgevingsanalyse. De inzichten van stakeholders betreffen zowel een externe kijk op de sterkten en zwakten, alsmede een inzicht in hoe zij als omgeving zelf evolueren en daarmee zowel kansen als bedreigingen kunnen betekenen.

 

3.2 Resultatenmatrix

Als we de sterkten/zwakten in een resultatenmatrix combineren met de kansen/bedreigingen dan ontstaat een inzicht met betrekking tot de te volgen strategie.

Waar sterkten en kansen elkaar raken kan de organisatie een beduidende voorsprong opbouwen op basis van 4 troeven:

TROEF 1: Door de wil aan samenwerking die bij het overgrote deel van het artsenkorps en medewerkers duidelijk aanwezig is kunnen we de overheidspiste om ziekenhuizen meer te zien als schakels in een keten van zorg sneller vorm geven dan in grote ziekenhuizen met een korps dat denkt dat ze niets of niemand nodig hebben. Zo hebben we als ziekenhuis reeds een overeenkomst met de eerste lijnsactoren via SEL TOM en met de 3de lijn via onze erkende groepering met UZA / Monica.

TROEF 2: Ook de inzichten van het innovatieve model van Christensen met betrekking tot de toekomstige organisatie van de ziekenhuiszorg kunnen voor ons een voorsprong betekenen als we ons vooral richten op het versterken en verder uitbouwen van electieve zorg en goed uitgebouwde (grotendeels gestandaardiseerde) zorgpaden voor chronische pathologie, de zogenaamde Value Added Processes (VAP).  Dit kunnen wij sneller en efficiënter organiseren dan in grote ziekenhuizen.  Voorbeeld hiervan is de uitbouw van "one stop"-klinieken voor frequente aanmeldingsproblemen; zo hebben we reeds een geheugenkliniek, een diabetische voetkliniek, een bewegingskliniek, een obesitaskliniek en een rugkliniek. Daarvoor moeten we wel eerdere strategische pistes (om te allen prijze alles te blijven aanbieden) bijsturen.  Als we 90% van de 2de lijnszorg kunnen aanbieden zitten we goed.

TROEF 3: We hebben tal van sterke diensten met nog een sterk groeipotentieel.  Dit in combinatie met de ondercapaciteit voor de zorgregio BOOM en met een fors groeiende bevolking van 145.000 inwoners maakt dat er een sterk onderbouwde nood is aan een kwalitatieve 2de lijnszorg vanuit volksgezondheidsperspectief in onze regio.  Zo is er actueel meer nood dan capaciteit inzake de behandeling van nierfalen, gastro-enterologie (endoscopie o.a. in kader van Vlaams bevolkingsonderzoek), pediatrische zorg, palliatieve zorg, cardiale en pulmonale revalidatie, endocrinologische zorg, geriatrische zorg, vaatheelkundige zorg, electieve orthopedische zorg, dermatologische zorg, oftalmologische zorg, acute neurologische zorg,...

TROEF 4: Voor de weinige kwaliteitsindicatoren die momenteel beschikbaar zijn, doen we het beduidend beter dan gemiddeld of gemiddeld (o.a. voor de ziekenhuisspecifieke sterfte, borstkankerindicatoren, identificatie van patiënten en handhygiëne).  Hier moeten we fors op inzetten want het is onze enige verdediging tegen de "macht van het getal" dat door overheid en grote actoren wordt gepromoot en tegen imagoproblemen op basis van individuele voorvallen.

 

  Sterktes (S)

 
  1. wil tot samenwerking
  2. goede sfeer
  3. speerpunten:  diabetische voet, PSI knie
  4. tal van sterke diensten + groeipotentieel
  5. nieuwe operatiezalen
  6. nieuwe  CSA
  7. 1 elektronisch medisch dossier
  8. inzet artsen en medewerkers
  9. zeer loyale medewerkers
  10. lage ziekenspecifieke sterfte
  11. goede kwaliteitsindicatoren

  Zwaktes (Z)

 
  1. (te) klein kader (medische staf, medew.)
  2. (te) krappe vpk. opleiding en bestaffing
  3. te weinig ruimte
  4. diverse  verpleegdossiers
  5. geen professioneel HRM beleid
  6. geen professioneel opleidingsbeleid
  7. weinig ruimte tot initiatief medewerkers
  8. minder goed imago globaal
  9. nood aan update apparatuur
  10. nood aan update infrastructuur
  11. nog diensten zonder gezamenlijk beleid, toeren, associatie, geen gezamenlijke staf,...
  12. zorghiaten: geen Sp palliatief, pediatrie.,..
  13. gebrek transparantie / synergie in beleid
 

   Kansen (K)

 
  1. zorgregio BOOM heeft ondercapaciteit!)
  2. netwerken met  1° lijn (SEL TOM)
  3. netwerk met 3e lijn (groepering UZA en Monica)
  4. electieve zorg zit in de lift
  5. uitbouw PIT/spoed vanuit tijdsmeting
  6. universitaire geriatrie in groepering
  7. 3T MRI, ZP A pediatrie,  S1  stroke ,...
  8. stageplaatsen  voor artsen
  9. indicatoren om imago te verbeteren

  Bedreigingen (B)

 
  1. noodzaak multidisciplinair werken
  2. volumecriteria
  3. dalende opname-activiteit
  4. besparingen  (VIPA, BFM, RIZIV)
  5. nabije ZH  groter en/of  nieuwer 
  6. hoge internationale kwaliteitseisen, o.a. nood aan behalen accreditering
  7. ZP A pediatrie ter discussie
  8. overheidsbeleid gefocust op grote ziekenhuizen
  9. druk overheid op minderen M bedden