Ethische zorgHet ziekenhuis heeft een christelijke origine en waardenkader

Het ziekenhuis wil zijn christelijke basiswaarden, die onveranderd bleven en die de motor waren achter de oprichting ervan door de congregatie, duidelijk benoemen en overdragen als inspiratie- en motivatiebron voor alle medewerkers en alle artsen. Vertrekkend vanuit de hogergenoemde kernopdracht die aan de grondslag ligt van de oprichting van dit ziekenhuis, met name "zorg dragen voor anderen, in het bijzonder voor zieken, ouderen en hulpbehoevenden" zijn dit onze 5 kernwaarden:

  1. zorg en aandacht voorop
  2. wederzijds respect
  3. samenwerking in vriendschap
  4. alle mensen welkom
  5. leven in schoonheid

Cruciaal daarbij is de zorg en aandacht voor de totale persoon, waarbij er ook aandacht is voor onder meer het spirituele.  Ons ziekenhuis toont steeds respect voor de diversiteit van overtuigingen en voor de persoonlijke levenssfeer van onze patiënten, medewerkers en artsen. We maken geen onderscheid op basis van religieuze of filosofische overtuiging, persoonlijke geaardheid, etnische oorsprong, geslacht, leeftijd of sociale status.

Het ziekenhuis baseert zich voornamelijk op de sterk onderbouwde ethische adviezen van Zorgnet: http://www.zorgneticuro.be/content/ethiek-zorgnet-vlaanderen.
Ook wordt er rekening gehouden met aanbevelingen van de Orde van Artsen met betrekking tot ethische thema's, zoals de doorverwijsplicht inzake euthanasie.  De adviezen geven het kader aan dat richting geeft aan bestuurders, artsen en medewerkers.

Voorts kunnen onze medewerkers met ethisch geladen vragen en thema's in ons ziekenhuis terecht bij het comité voor ethiek.

 

Wettelijk kader

Het spreekt voor zich dat iedereen die ons ziekenhuis vorm geeft - met name bestuurders, directieleden, artsen en medewerkers - zich aan de vigerende wet- en regelgeving dienen te houden. Bijzondere vermelding verdient daarbij de Wet op de Patiëntenrechten van 22/08/2002 (B.S. 26/09/2002). Daarnaast dienen de artsen zich te houden aan de deontologische code van de orde der artsen (www.ordomedic.be) en de bestuurders en directieleden aan hun deontologische code. Alle personeelsleden dienen uiteraard het arbeidsreglement te respecteren.