EuthanasieEuthanasie binnen AZ Heilige Familie

In geval van euthanasie wordt het leven beëindigd op verzoek. Euthanasie wordt uitgevoerd door een arts, op uitdrukkelijk en herhaald verzoek van jou en niet van jouw familie of omgeving. De voorwaarden en omstandigheden waarin euthanasie kan gebeuren zijn in ons land bij wet geregeld. Euthanasie kan toegepast worden op basis van een wilsverklaring euthanasie of op basis van een schriftelijk verzoek.

 

Voorwaarden voor euthanasie

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen vooraleer er sprake kan zijn van euthanasie:

  • je bent handelingsbekwaam (dit is wilsbekwaam)
  • je bent bewust op het ogenblik van het verzoek of de wilsverklaring
  • het gaat om een vrijwillig, overwogen en herhaaldelijk verzoek uitgaande van jezelf (schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend)
  • er is sprake van een medisch uitzichtloze toestand met aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet te lenigen is met andere technieken, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • er mag geen sprake zijn van externe druk
  • indien je niet terminaal, maar wel ongeneeslijk ziek bent, moet er een maand wachttijd zijn tussen de datum van het schriftelijk verzoek en de uitvoering van de euthanasie

 

In ons ziekenhuis wordt bij elke euthanasievraag een procedure gevolgd, waarbij de behandelend arts en de leden van het palliatief support team (PST) een gesprek hebben met jou en eventueel ook met jouw naasten om meer informatie en duidelijkheid te krijgen over jouw euthanasieverzoek. De behandelend arts(en) en leden van het PST overleggen vervolgens en kijken na of aan de wettelijke voorwaarden voldaan is.
Het is heel belangrijk dat je weet dat jouw arts nooit verplicht is euthanasie uit te voeren, ook niet wanneer er een wilsverklaring werd opgesteld. Het is belangrijk hierover tijdig met jouw arts te praten zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan en eventueel een andere arts kan geraadpleegd worden. Zorgverleners hebben het recht eigen ethische grenzen te stellen en kunnen, zoals de wet voorziet, niet gedwongen worden om betrokken te zijn bij de planning en uitvoering van euthanasie. Van hen wordt verwacht dat ze hun grenzen eerlijk, duidelijk en vooral tijdig aangeven. Artsen vermelden de weigering en de reden daartoe in het medisch dossier. Met de patiënt en naasten, ondersteund door het PST, wordt er gezocht naar een andere mogelijkheid om hulp te krijgen. De behandelend arts blijft de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van het zoekproces naar een andere arts dragen en is, volgens de wet, verplicht om het medisch dossier door te geven aan een bereidwillige collega.

 

Een voorafgaande wilsverklaring, wat is dat?

Een voorafgaande wilsverklaring euthanasie is een wettelijk document waarin je vraagt om euthanasie te krijgen wanneer je door een ziekte of een ongeval in een onomkeerbare coma zou terecht komen. Dit wil zeggen dat je met dit document enkel euthanasie kan krijgen wanneer je niet meer bij bewustzijn bent en je toestand onomkeerbaar is.