ZorginspectieVia onaangekondigde inspecties houdt de Vlaamse Zorginspectie toezicht op de kwaliteit van de zorg. Voor ziekenhuizen die een accreditatietraject volgen, zoals AZ Heilige Familie, wordt dit een nalevingstoezicht genoemd.

Op 20 januari 2015 kreeg ons ziekenhuis het onverwachte bezoek van de Zorginspectie. Het betrof een toetsing van het "internistisch zorgtraject" bestaande uit 5 thema's: personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie. Volgende diensten werden geïnspecteerd: apotheek, intensieve zorgen, gespecialiseerde spoedgevallendienst, het dagziekenhuis en de internistische afdelingen D1 en D2.

 

Wat waren de belangrijkste bevindingen?

1. Het ziekenhuis zette een uitstekend resultaat neer voor de thema's personeel en communicatie.

1.1 Inzake de personeelsaspecten waren 12 van de 13 items volledig in orde. Het ziekenhuis heeft zowel op de afdeling spoed als op de afdeling intensieve zorgen een prima permanentieregeling inzake medisch specialisten, verpleegkundig personeel en paramedische zorg. Het enige item dat nog verbeterd kon worden betrof de oproepbaarheid van een psychiater 24u/24 op spoed. Om de zorg voor de psychische patiënt te optimaliseren zijn er 3 acties genomen:

  • IPEO-instrument voor psychosociale opvang en evaluatie werd geïmplementeerd
  • telefonische advies van psychiater en ambulante consultmogelijkheden in het UZA is voorzien
  • telefonische advies en opnamemogelijkheid in het psychiatrisch ziekenhuis te Duffel, waar ook het UZA beroep op doet voor hospitalisatie, is geregeld.

1.2 Inzake communicatie waren 9 van de 10 items 100% in orde. Het enige item dat niet in orde was betrof 1 dossier met onvolledige transfergegevens op een steekproef van 13 dossiers.

2. Het ziekenhuis werkt verder - in het kader van het behalen van een internationale accreditering van NIAZ/Qmentum tegen 2017 - aan de thema's veilige zorg, gestandaardiseerde zorg en hygiëne, dit met het oog ook op deze thema's te kunnen excelleren.

2.1 Inzake veilige zorg dienen nog een aantal van de onderzochte items verder in orde te worden gebracht. Sommige items zijn nog geen 100% op orde, doch behalen reeds een zeer hoge score. Zo voldeed slechts 1 voorschrift voor medicatie niet op een steekproef van 20 voorschriften.

Andere items vereisen verregaande investeringen. Zo is er nood aan een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier van de nieuwste generatie, onder meer voor een beter zicht vanuit de apotheek op de medicatieschema's van alle patiënten. De overschakeling van ons huidig naar een nieuw en volledig geïntegreerd EPD wordt al 2 jaar onderzocht, recent in samenwerking met de groepering UZA en AZ Monica. Doch de zeer hoge investeringen en het gebrek aan 1 duidelijke door de overheid bepaalde standaard remmen een snelle implementatie hiervan in de Vlaamse ziekenhuizen. De overheid financiert amper 5% van de huidige ICT-kosten, wat maakt dat we in Vlaanderen op dit vlak achterlopen t.o.v. verscheidene andere Europese landen.

Tot slot is de basisopleiding inzake reanimatie bij verpleegkundigen voor 100% in orde, maar moet de gezamenlijke bijscholing die we met het UZA hebben vormgegeven inzake geavanceerde reanimatie nog door een aantal artsen en verpleegkundigen worden gevolgd.

2.2 Inzake gestandaardiseerde zorg zien we een gemengd beeld. Zo haalden we 19/20 inzake alle parameters genoteerd in het dossier, doch slechts 17/27 voor het aantal dagen met pijnscores. Een cruciaal item zoals volledig identificatiebandje bij alle patiënten was dan weer 100% in orde.

2.3 Inzake hygiëne haalden we op 2 items net geen 100%, zo haalden we voor correcte handhygiëne een score van 25 op een steekproef van 27 en haalden we op 1 verpleegafdeling de vereiste van een scheiding tussen rein en onrein in de berging niet. Dit is te wijten aan de steeds verder stijgende eisen, wat op zijn beurt een voortdurende infrastructuuraanpassing vereist. Zeer recent hebben we onze operatiekwartieren vernieuwd waardoor deze opnieuw state-of-the-art zijn. In de planning inzake infrastructuuraanpassingen zal de vereiste scheiding in de berging van een verpleegafdeling worden aangebracht, zodat nog dit jaar alle hygiëne-items 100% kunnen scoren.

In zijn totaliteit zijn wij tevreden met de behaalde resultaten. Deze zijn te danken aan de dagelijkse inzet en motivatie van elk van onze medewerkers!

Dit belet ons echter niet om blijvend aandacht te besteden aan een aantal werkpunten – de komende maanden jaren blijven wij ons inzetten om alle processen te optimaliseren, zodat wij onze patiënten de best mogelijke zorg kunnen blijven garanderen!

 

Ons volledig verslag van de Zorginspectie vind je hier: http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/zorginspectie/inspectieverslagen/ziekenhuizen/AZHF_Rumst.pdf

 

Mocht je inhoudelijk vragen hebben over ons inspectierapport, dan kan je contact opnemen met onze communicatieverantwoordelijke Sofie Vermeulen op het nummer 03 880 90 03.